Systém environmentálního managementuSystém bez pečnosti práce a ochrany zdraví při práciSystémy řízení kvality


~ Konzultace
~~ BOZP


Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze zavést a certifikovat dle specifikace ČSN OHSAS 18001:2008. Tato norma se zabývá plněním legislativních požadavků (zákoník práce, zákon o ochraně veřejného zdraví, kategorizace prací, omezování nebezpečí a rizik, registrace, evidence, povinnosti zaměstnavatele, odškodňování, prevence havarijní připravenosti, vyhrazená technická zařízení, práce ve výškách, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků atd.) a dodržováním bezpečnostních předpisů a norem. Pomáhá především identifikovat nebezpečí, hodnotit rizika a především omezit rizika tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nejen zaměstnanců, ale i okolí organizace.
Zavedením systému BOZP prokážete závazek k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, omezíte výskyt nemocí z povolání a pracovní úrazy, minimalizujete náklady spojené s nehodami na pracovišti, vytvoříte samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace. Dále se Vám zlepší postavení společnosti vůči orgánům státního dozoru a vůči veřejnosti a především zvýší image společnosti.

Vyberete-li si naši společnost jako partnera pro zavádění systému BOZP, pak Vám připravíme projekt, jehož výsledkem bude zavedený a funkční systém BOZP, který bude možno certifikovat u kterékoliv certifikační společnosti. V průběhu zavádění systémů BOZP pak bude náš poradce podle potřeby k vám dojíždět, konzultovat s Vámi požadavky specifikace OHSAS 18001, vytvářet pro Vás potřebnou dokumentaci a školit pracovníky společnosti.

Hlavní etapy projektu zavádění systému BOZP jsou Analýza rizik, Stanovení příslušných odpovědností a pravomocí, Stanovení politiky, cílů a potřebných postupů, Definování havarijních plánů, Zpracování dokumentace (příprava dokumentů potřebných pro zavedení BOZP podle vašich kritérií, implementace se stávající dokumentací, vysvětlení návaznosti záznamů), Proškolení pracovníků v oblasti BOZP, Zavedení postupů do praxe firmy a provádění procesů systému, Vyškolení vybraných pracovníků jako interní auditory pro provádění interních prověrek, Provedení interních auditů při ověřování systému BOZP. Závěrem tohoto procesu bude pro Vás proveden interní audit jiným konzultantem, abychom vám zajistili maximální možnou nezávislost. Naše spolupráce pak, když budete mít zájem, může pokračovat občasnými konzultacemi nebo interními audity pro zajištění udržování systému.

Konzultace také mohou být pouze jednorázové pro systém zaváděný nebo i funkční, zavedený:

  • úvodní přezkoumání BOZP (vstupní analýza stavu plnění legislativních požadavků týkajících se BOZP a relevantních pro Vás, zhodnocení standardních i havarijních situací, možnosti implementace se stávajícími systémy řízení)
  • zpracování dokumentace (příprava dokumentů potřebných pro zavedení BOZP podle Vašich kritérií, implementace se stávající dokumentací, vysvětlení návaznosti záznamů)
  • školení zaměstnanců (příprava a realizace školení předepsaného normou včetně materiálů, případně testu pochopení znalostí)
  • legislativní požadavky (zákoník práce, zákon o ochraně veřejného zdraví, kategorizace prací, omezování nebezpečí a rizik, registrace, evidence, povinnosti zaměstnavatele, odškodňování, prevence havarijní připravenosti, vyhrazená technická zařízení, práce ve výškách, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků atd.)
  • provádění interních auditů BOZP (kontrola správnosti zavedení a udržování systému jak po dokumentační, tak především po provozní stránce)