Systém environmentálního managementuSystém bez pečnosti práce a ochrany zdraví při práciSystémy řízení kvality


~ Konzultace

~~
legislativa

Nakládání s chemickými látkami a přípravky

 

Vysvětlení základních požadavků nakládání s chemickými látkami a přípravky - zákon č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, nařízení evropského parlamentu a rady (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky č. 1907/2006 (REACH) a nařízení evropského parlamentu a rady (ES) o klasifikaci, balení a označování látek a směsí č. 1272/2008 (GHS) ukládá celou řadu povinností, které je ovšem třeba přesně aplikovat na Vaši společnost


Vypracování bezpečnostního listu dle požadavků REACH.

Výroba etiket a zpracování grafických návrhů k označování obalů nebezpečných CHLP dle vyhlášky MPO č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků nebo nově podle požadavků GHS.

Školení zaměstnanců, jenž nakládají s chemickými látkami zařazenými jako žíravé, toxické, vysoce toxické (C, T, T+) odborně způsobilou osobou, vedení průkazných záznamů, evidence těchto látek, další školení dle Vašich požadavků

Zpracování písemných pravidel dle § 44a zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 471/2005 Sb.), o ochraně veřejného zdraví; podle tohoto zákona je organizace povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky.

Posouzení zařazení objektu do jednotlivých skupin dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a vypracování protokolu o zařazení objektu do jednotlivých skupin


Další individuální požadavky