Systém environmentálního managementuSystém bez pečnosti práce a ochrany zdraví při práciSystémy řízení kvality


~ Konzultace
~~
legislativa

Ochrana ovzduší

Vysvětlení základních požadavků zákona o ochraně ovzduší - zákon č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 472/2005 Sb.) a jeho prováděcí předpisy ukládá celou řadu povinností, které je ovšem třeba přesně aplikovat na vaši společnost.

Praktická pomoc pro zařazení zdroje znečišťování ovzduší do příslušné kategorie - zákon o ovzduší a jednotlivé prováděcí předpisy přesně rozdělují, jakým způsobem ošetřit povinnosti provozovatelů zdrojů (stacionárních i mobilních, kotelen i technologií, malých, středních, velkých i zvlášť velkých).

Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší - každý rok do 31.3. jste povinni oznámení odeslat příslušnému úřadu nebo v případě, ře ohlašujete do integrovaného registru prostřednictvím agendy ISPOP

Zpracování provozních řádů středních zdrojů znečišťování ovzduší - bez nich nelze některé zdroje provozovat, na základě tohoto řádu jsou vedeny provozní deníky zařízení a provádíte stanovená měření a revize.

Zpracování souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření pro velké a zvlášť velké zdroje znečišťování ovzduší - bez něj nelze zdroj provozovat, na základě tohoto souboru jsou vedeny provozní deníky zařízení a provádíte stanovená měření a revize.

Další individuální požadavky