Systém environmentálního managementuSystém bez pečnosti práce a ochrany zdraví při práciSystémy řízení kvality


~ Konzultace
~~
legislativa

Nakládání s vodami

Vysvětlení základních požadavků zákona o vodách - zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy ukládá celou řadu povinností, které je ovšem třeba přesně aplikovat na vaši společnost

Zajištění vodoprávních rozhodnutí, případně souhlasů či vyjádření na stavby a zařízení a pro nakládání s vodami (§ 8-18 vodního zákona)

Plány havarijních opatření - podmínky zacházení a manipulace s látkami ohrožujícími kvalitu vod a ostatní opatření na ochranu podzemních a povrchových vod dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb.

Manipulační a provozní řády a předpisy pro práci a správnou funkci lapolů, jímek, čističek, nádrží a pod., zpracování kanalizačních řadů.

Další individuální požadavky