Systém environmentálního managementuSystém bez pečnosti práce a ochrany zdraví při práciSystémy řízení kvality


~ Konzultace
~~
legislativa
Nakládání s odpady

Vysvětlení základních požadavků zákona o odpadech - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (úplné znění zákon č. 106/2005 Sb.), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy ukládají celou řadu povinností, které je ovšem třeba přesně aplikovat na Vaši společnost

Zpracování plánů odpadového hospodářství (původců a obcí) - povinnost vypracovat plán odpadového hospodářství ukládá zákon o odpadech původcům odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu. Po schválení plánů odpadového hospodářství krajů a vyhlášením jeho závazné části běží lhůta 12 měsíců pro zpracování plánu odpadového hospodářství původce.

Zpracování žádosti o souhlas místně příslušného úřadu obce s rozšířenou působností k nakládání s nebezpečnými odpady - nakládat s nebezpečným odpadem lze jen se souhlasem příslušného úřadu (§16, odst. 3, zákona o odpadech).

Etikety k označení shromažďovacích nádob dle § 13 odst. 1 a 2 zákona o odpadech.

Identifikační listy nebezpečného odpadu, zpracované dle přílohy č. 3, vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů
Návrh průběžné evidence odpadů dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů

Hlášení o produkci nakládání s odpady do 15.2 dle § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů

Školení pracovníků k nakládání s nebezpečnými odpady na výrobních pracovištích včetně návrhu systému nakládání s odpady.

Návrh směrnice/dokumentu pro nakládání s odpady a obaly - jedná se o jasný a přehledný dokument, který popisuje způsob nakládání s odpady ve společnosti, přehledně vyjmenovává jednotlivé odpady a jejich vlastnosti, zahrnuje veškerou dokumentaci k nakládání s odpady a jasně určuje hierarchickou strukturu odpovědnosti v oblasti nakládání s odpady.

Zpracování provozních řádů skladů - shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů. Struktura provozního řádu je zhotovena dle přílohy č.1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.


Další individuální požadavky